• SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

  Tilmelding / 1. rate

  Aftalen er bindende for begge parter i det øjeblik der foreligger en accept som MeetingBornholm er bekendt med. Accepten udgøres typisk af kundens skriftlige kvittering på MeetingBornholms tilbud. Så snart der foreligger en accept, fremsender MeetingBornholm en faktura på 1. rate eller den af MeetingBornholm fastsatte indbetaling. Rettidig modtagelse af betalingen er senest 8 dage efter dato for accept. Med indbetaling af 1. rate bekræfter kunden samtidig at have accepteret de skriftligt meddelte og/eller på Internettet oplyste vilkår og betingelser for arrangementet. Med mindre andet er aftalt, udgør 1. rate 25 % af arrangementets samlede pris.
  Flytransport til/fra Bornholm faktureres dog fuldt ud (til betaling senest 8 dage efter fakturadato), når billetter tilsendes kunden, hvilket normalt sker umiddelbart efter aftaleindgåelse. Dog hvis der fra kundens side senest på tidspunktet for aftaleindgåelse skriftligt er bedt om flybilletter af den fleksible type betales disse efter ovenstående og nedenstående (se "Slutbetaling") frister. Fleksible flybilletter kan bestilles efter ønske mod en merpris - spørg eventuelt efter disse.
   
  Betales der ikke rettidigt kan MeetingBornholm annullere aftalen med krav om kompensation, der som minimum beløbsmæssigt sidestilles med betingelserne under punktet ”Afbestilling” eller i forhold til af MeetingBornholm reelt afholdte udgifter (køb af ikke-refunderbare flybilletter, de af kunden ønskede diverse udstyr, etc.), hvad der er beløbsmæssigt størst.
   

  Slutbetaling

  Restbeløbet for arrangementet skal være indbetalt senest 40 dage før afrejsedatoen. Herefter vil billetter og øvrige rejsedokumenter blive fremsendt, således at de er fremme senest 10 dage før afrejsen. Betales der ikke rettidigt kan MeetingBornholm annullere aftalen med krav om kompensation, der beløbsmæssigt sidestilles med betingelserne under punktet ”Afbestilling”.
   
  Ekstra ydelser bestilt efter slutbetaling faktureres umiddelbart fuldt ud.
  Betalingsfrist
   
  Vores betalingsfrist er 8 dage fra fakturadato hvis ikke andet er aftalt.
   

  Ændringer

  Med mindre andet er oplyst ved bestilling af rejsen, gælder følgende: Indtil 40 dage før afrejse foretages ændringer mod et gebyr på kr. 500 pr. ændring. Med mindre end 40 dage til afrejse afhænger beløbets størrelse af ændringens karakter. I visse tilfælde vil en ændring blive betragtet som en annullering og ny bestilling, hvorfor gebyr oplyses fra gang til gang. MeetingBornholm tager forbehold for gebyrændringer pålagt af leverandører. Bemærk at flybilletter ikke kan ændres på noget tidspunkt medmindre kunden senest på tidspunktet for aftaleindgåelse skriftligt har bedt om flybilletter af den fleksible type. I så fald gælder ovenstående og nedenstående frister, betingelser, mm.


  Afbestilling

  Med mindre andet er anført gælder følgende: Afbestilling kan kun ske skriftligt. Mere end 40 dage før afrejse refunderes det indbetalte tilmeldingsbeløb med et fradrag af 10 % af arrangementets samlede pris. Ved afbestilling 40 - 21 dage før afrejse er 50 % af arrangementets samlede pris tabt. Ved afbestilling 20 - 11 dage før afrejse er 75 % af arrangementets samlede pris tabt. Ved afbestilling mindre end 11 dage før afrejse, er hele arrangementets pris tabt. Såfremt der indenfor et tidsrum på 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende kan arrangementet afbestilles vederlagsfrit. Det vil dog være en betingelse, at offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet eller Sundhedsmyndighederne) direkte fraråder rejser til det pågældende område. Kundens ansvarsfrie afbestillingsret gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt.
   
  Dog gælder for flytransport til/fra Bornholm: Når aftalen er indgået bookes billetterne straks af os. Disse billetter er af en type, der hverken kan ændres eller afbestilles på et senere tidspunkt. Benyttes en eller flere af billetterne ikke er disse tabt og der vil ikke ske nogen form for refusion af billetternes pris fra vores side. Dog kan flybilletter af den fleksible type afbestilles og ændres efter særlige betingelser. Disse betingelser oplyses på forespørgsel. Fleksible flybilletter kan bestilles efter ønske mod en merpris - spørg eventuelt efter disse.
  Ubenyttede ydelser under et arrangement refunderes hverken helt eller delvist.


  Afbestilling ved akut sygdom

  Det anbefales, at der samtidig med bestilling af arrangementet tegnes en sygdomsafbestillingsforsikring via f.eks. MeetingBornholm (et Europæiske Rejseforsikringsprodukt), der dækker afbestillingsomkostningerne, såfremt deltagelse i rejsen umuliggøres eller i væsentlig grad vanskeliggøres pga. død eller akut sygdom/ tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed ved deltageren selv, eller nærmeste familie.


  Rejse- og ulykkesforsikring

  Arrangementsdeltageren er generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. undervejs. Det anbefales derfor på det kraftigste at tegne en rejseforsikring, hvis ikke man allerede er dækket af egne forsikringer, det gule sygesikringsbevis, o.lign. Forsikringer bør også altid overvejes af hensyn til de lave erstatningssummer i de Internationale Konventioner.
  Aflysning

  Arrangementet kan aflyses på grund af udefra kommende omstændigheder, som MeetingBornholm og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure lignende forhold). I dette tilfælde refunderes arrangementets fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på erstatning.


  MeetingBornholms ansvar

  MeetingBornholm optræder som agent for lokale hoteller og andre aktører. MeetingBornholms ansvar for mangler samt person- og tingskade er begrænset til det erstatningsansvar vore leverandører har. Erstatningsbeløbene er sædvanligvis ganske lave.

  Kundens ansvar

  Kunden/deltagerne er forpligtet til:
  - at fremsende en komplet navneliste på samtlige deltagende personer senest 40 dage før afrejse.
  - om nødvendigt at sørge for gyldigt pas (minimum gældende 6 måneder fra indrejsedatoer). Det er ligeledes kundens pligt før afrejse at kontrollere, at for- og efternavne i billetter, rejsepas og øvrige dokumenter er korrekte og stemmer overens. Navn i flybillet skal være i overensstemmelse med det i passet indførte navn, da det ellers kan føre til afvisning ved check-in til flyet. MeetingBornholm påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelse af ukorrekte oplysninger kan medføre.
  - møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder ved ud- og hjemrejse.
  - at optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre til, at den rejsende af MeetingBornholm eller dennes repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i arrangementet.
  - navne i pas skal være i overensstemmelse med de navne, som personen/personerne er registreret med i Det Centrale Personregister. Det er kundens eget ansvar at kontrollere, at der er overensstemmelse. Pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder. Ved rejse til et Schengen-land, skal passet også medbringes på rejsen, da det ofte fungerer som ID. Oplysningerne på ordrebekræftelsen/fakturaen/rejseplanen vedrørende pas gælder kun for personer med dansk pas. Udenlandske statsborgere bør konsultere deres ambassader eller konsulat.


  Opdatering af websider

  Vi opdaterer løbende vores hjemmeside. Det er således altid den seneste hjemmeside, der er gældende, og MeetingBornholm er uden ansvar, såfremt kunden skulle have gemt en tidligere version på egen computer eller har undladt at foretage en opdatering.


  Ansvarsrisiko/Rejsegarantifond

  Med pakkerejselovens ikrafttræden indførtes en form for objektivt ansvar; ansvar uden skyld for arrangøren overfor kunden. Loven om pakkerejser gennemførtes som følge af en EF-direktiv og medførte tilsvarende lovgivning i EU og EØS landene. MeetingBornholm er automatisk tilsluttet denne ordning med Europæiske Rejseforsikrings udvidede ansvarsrisiko. Ligeledes er MeetingBornholm medlem af Rejsegarantifonden.


  Prisændringer

  MeetingBornholm forbeholder sig ret til efter aftalens indgåelse at ændre prisen i såvel opadgående som nedadgående retning pga. ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer f.eks. lufthavns-, landings- eller start-afgifter, valutakurser eller andre omstændigheder, som MeetingBornholm på forhånd ingen mulighed har for at tage højde for.


  Reklamation

  Reklamation over mangler i arrangementet skal rettes til MeetingBornholm så snart manglen konstateres, således at MeetingBornholm straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet skal være MeetingBornholm i hænde inden for rimelig tid efter arrangementets afslutning. Ved uenighed mellem MeetingBornholm og kunden, kan sagen indbringes for voldgift.


  Øvrige betingelser

  Arrangementet gennemføres iht. de af Forbrugerrådet vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser. Disse udleveres efter anmodning. Der tages forbehold for trykfejl på firmaets hjemmeside og i nærværende betingelser.


  Værneting / Lovvalg

  Et hvert krav mod MeetingBornholm ApS skal afgøres efter dansk ret. Søgsmål skal anlægges ved dansk domstol eller ved voldgift i Danmark.


  MEDLEM NR 1763 af REJSEGARANTIFONDEN